ความปลอดภัยในการทำงาน

safety

ทางบริษัทฯ ตระหนักดี ถึงสุขพลานามัย และความปลอดภัย ของพนักงาน จึงได้จัดให้มีการอบรม และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ อาทิเช่น การซ้อมดับเพลิง, การตรวจสุขภาพพนักงาน, การตรวจสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน, กิจกรรม CCCF, กิจกรรม Safety Day, กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ฯลฯ
เพื่อให้พนักงานทุกคนมีสุขพลานามัยที่ดี พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ