วิสัยทัศน์และพันธกิจ

vision_mission

1.เพื่อผลิตสินค้าให้ได้ตามข้อตกลง และข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า และมีระบบการประกันคุณภาพสินค้าโดยแสดงสถานะของชิ้นส่วน หรือผลิตภัณฑ์ และมีเอกสารยืนยันการผลิตตามช่วงระยะเวลา
2.ส่งเสริม และพัฒนา ทรัพยากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานของชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
3.เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า โดยนำระบบการบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 มาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4.เพื่อลดปัญหาข้อบกพร่อง หรือของเสียจากการผลิตภายในบริษัท
5.เพื่อให้การบริการ และส่งมอบชิ้นส่วน หรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงเวลา